AGENDA:

08:30 - 09:00  Rejestracja i poranna kawa | Registration and morning coffee

09:00 - 09:10  WPROWADZENIE  | Introduction

09:10 - 09:20  PREZENTACJA GOŚCIA KONFERENCJI | Conference Guest presentation

09:20 - 10:20  WYZWANIA dla RYNKU NIERUCHOMOŚCI W POLSCE i EUROPIE | Challenges for real estate market in Poland & Europe

10:20 - 10:35  Przerwa kawowa | Coffee break

10:35 - 11:35  JAK WPISAĆ REIT w POLSKI SYSTEM PRAWNY? | How to incorporate the REIT into the Polish legal system?

11:35 - 11:50  Przerwa kawowa | Coffee break

11:50 - 12:50  REIT JAKO ELEMENT RYNKU FINANSOWEGO I REIT as part of the financial market

12:50 - 13:00 WYSTĄPIENIE GOŚCIA SPECJALNEGO KONFERENCJI | Address by the special guest of the conference

13:00 - 14:00  Przerwa na lunch | Lunch break

14:00 - 14:25  CZAS DLA PARTNERÓW GŁÓWNYCH KONFERENCJI | Time for Lead Partners of the conference

14:25 - 14:35  Przerwa techniczna | Technical break

14:35 - 14:45 PREZENTACJA GOŚCIA KONFERENCJI | Conference Guest presentation

14:45 - 15:45  KLUCZOWE OBSZARY SUKCESU REIT w POLSCE | Key areas for REIT success  in Poland

15:45 - 16:15  PODSUMOWANIE i rozmowy przy kawie I Summary and coffee talks


Wydarzenie jest organizowane w trybie stacjonarnym, w języku polskim/angielskim (przewidziano tłumaczenie symultaniczne) |
The event is being held in a live setting, in Polish/English (simultaneous interpretation provided).


Udział w KONFERENCJI PINK 2024 jest płatny | Participation in the PINK 2024 CONFERENCE is payable:

  • 350,00 PLN + VAT - dla reprezentantów firm członkowskich Stowarzyszenia PINK | 350.00 PLN + VAT - for representatives of PINK Association member companies.
  • 900,00 PLN + VAT - dla pozostałych uczestników wydarzenia | 900.00 PLN + VAT- for other event participants.


INFORMUJEMY, że LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA | PLEASE NOTE that the NUMBER of PLACES IS LIMITED.


Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń przed ich potwierdzeniem, celem zapewnienia audytorium zgodnego z celem i tematyką KONFERENCJI PINK 2024. Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie od Organizatora akceptacji zgłoszenia na adres mailowy wskazany w formularzu rejestracyjnym. | The Organiser reserves the right to verify applications before confirming them in order to ensure an audience that is in line with the purpose and theme of the PINK 2024 CONFERENCE. Participation is conditional on the Organiser receiving acceptance of the application at the e-mail address indicated in the registration form.

REJESTRACJA ZAKOŃCZONAREGISTRATION COMPLETED