ظرفیت کلوپ مکالمه برای این ماه تکمیل شده

ثبت نام فقط یک روز در ماه انجام میشه و اولویت با کسانی ست که در لیست انتظار هستن