Strategia a realizacja kształcenia akademickiego


Kształcenie, jak każde z fundamentalnych zadań uczelni, wymaga kształtowania go w sposób świadomy i celowy. Oznacza to wskazanie kluczowych wartości, które kształcenie ma realizować, sposobu odpowiedzi na wyzwania rozwoju społecznego i ostatecznie nakreślenie wizji tego procesu, w ujęciu modelowym dla danej uczelni. 

Trafność wyborów w powyższym zakresie zasadniczo wpłynie na efekty uczenia się, a w konsekwencji powodzenie misji danej instytucji. Dlatego właściwym polem dla takich ustaleń jest strategia uczelni.

Czy można zatem zredukować zarządzanie kształceniem do spełnienia wymogów formalnych programu oraz toku studiów, do zapewnienia poprawności w ramach wytycznych akredytacji i ram prawnych? 

Jakie są konsekwencje realizowania kształcenia w oderwaniu od procesu strategicznego? 

W ramach webinarium proponujemy spojrzenie na aktualne podejście do zarządzania kierunkiem i jakością kształcenia w polskich uczelniach oraz doświadczenia i dobre praktyki uczelni europejskich w tym zakresie.

Dobra strategia stwarza podstawy dla spójnego określania kierunków kształcenia. Społecznie odpowiedzialne szkoły wyższe odwzorowują bowiem wartości, potrzeby i wyzwania rozwoju społeczeństwa i gospodarki - od lokalnych po międzynarodowe. Strategia zaś, jest zarówno odczytaniem środowiska, predykcją szans i ograniczeń, jak i aktywną, uporządkowaną odpowiedzią.

Dlatego także doskonalenie jakości kształcenia, realizowane poprzez odpowiednie instrumenty i praktyki zarządcze, zgodnie z regułami przyjętej polityki, powinno podążać za priorytetami strategicznego planu. 

Plan taki zawiera bowiem praktyczne odpowiedzi na przykładowe pytania, w rodzaju: 

Czy chcemy kształcić interdyscyplinarnie? 

Jakie rozwiązania ICT będą odpowiednią dla naszych celów platformą? 

Jakich zmian wymaga aktualny model kształcenia – jego procedury lub cechy kulturowe?  

Czy można zatem doskonalić jakość kształcenia w oderwaniu od wybranej wizji obszaru kształcenia, którą pragniemy wdrożyć? Jak, w związku z powyższym rozumieć należy ewaluację w procesie doskonalenia kształcenia? 

Jako ewaluację programu studiów, aktualnych standardów, procedur oraz toku ich realizacji, czy także jako weryfikację postępów wdrożenia strategicznych celów i wartości uczelni, wobec interesariuszy wewnętrznych i w relacji z jej społecznym otoczeniem?

Zapraszamy do dyskusji!


Kto prowadzi spotkanie?